Advokatske usluge za imigraciono pravo i prava stranaca

U današnjem sve više globalizovanom svetu, Republika Srbija postaje sve atraktivnija destinacija za strance, bilo da je reč o poslovanju, studiranju ili životu. Sa povećanim brojem stranaca koji ulaze u Srbiju, postoji i rastuća potreba za razumevanjem pravnog okvira zemlje. Naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatne usluge u oblasti prava stranaca, vodeći vas kroz svaku fazu pravnog procesa.

Usluge koje naša advokatska kancelarija pruža obuhvataju:

Registracija Boravka – “Beli Karton” – Prema Zakonu o strancima Republike Srbije, “beli karton” predstavlja potvrdu o registraciji mesta boravka stranca na teritoriji zemlje. Svaki stranac koji ulazi u Srbiju i namerava da boravi duže od 24 sata mora da se registruje kod nadležne policijske uprave ili stanice u mestu boravka. Ovaj dokument služi kao dokaz o prijavljivanju boravka i može biti neophodan za razne administrativne procedure tokom boravka u Srbiji. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za ovu oblast i pruža sve potrebne usluge, od savetovanja do pomoći u samoj proceduri registracije.

Privremeni Boravak u Srbiji – Privremeni boravak u Republici Srbiji omogućava strancima da legalno borave u zemlji na period duži od 90 dana. Zahtev za privremeni boravak podnosi se pre isteka roka važeće vize ili 90 dana od dana ulaska u Srbiju za državljane zemalja kojima viza nije potrebna. Zahtev se podnosi lično u nadležnoj policijskoj upravi prema mestu boravka. Iako trenutno elektronsko podnošenje zahteva nije u potpunosti implementirano, postupak je uveliko standardizovan i zahteva preciznu dokumentaciju koja zavisi od razloga za podnošenje zahteva – bilo da je to zbog zaposlenja, studiranja, porodičnog spajanja ili nekog drugog razloga. S obzirom na specifične i često promenljive zahteve, naša kancelarija pruža sveobuhvatnu podršku u procesu, od savetovanja o potrebnoj dokumentaciji do zastupanja pred nadležnim organima.

Radna Dozvola u Srbiji – Za strance koji žele da se zaposle u Srbiji, pribavljanje radne dozvole je ključno. Proces može biti kompleksan, sa različitim kategorijama dozvola koje zavise od specifične profesije i vrste poslodavca. U Republici Srbiji, prava i uslovi pod kojima strani državljani mogu da rade regulisani su Zakonom o zapošljavanju stranaca. Pre započinjanja bilo kakve radne aktivnosti, strancu je potrebna odgovarajuća radna dozvola koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Svaka vrsta radne dozvole ima svoje specifične uslove i potrebnu dokumentaciju. Na primer, poslodavac koji želi da zaposli stranca mora prvo da dokaže da na tržištu rada nema dostupnih kandidata iz Srbije za tu poziciju. Zbog kompleksnosti ovih procedura i važnosti tačnog praćenja svih zakonskih zahteva, preporučljivo je konsultovati se sa stručnjakom u oblasti prava rada i zapošljavanja stranaca.

Sticanje Prava na Nepokretnostima za Strance u Srbiji – U Republici Srbiji, sticanje prava na nepokretnostima za strane državljane odvija se prema principima reciprociteta i određeno je Zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. To znači da strani državljani mogu da steknu pravo vlasništva nad nepokretnostima u Srbiji pod istim uslovima pod kojima to mogu građani zemalja iz kojih dolaze srpski državljani.

Prvo i osnovno, pre nego što strani državljanin stekne pravo vlasništva nad nepokretnostima u Srbiji, neophodno je proveriti da li postoji bilateralni sporazum između Srbije i države čiji je on državljanin. Ovaj sporazum garantuje uzajamnost prava kada je u pitanju sticanje vlasništva nad nepokretnostima.

Proces kupovine nekretnine uključuje nekoliko faza, počev od izbora nekretnine, preko angažovanja javnog beležnika koji će sačiniti nacrt ugovora o kupoprodaji, pa sve do upisa prava vlasništva u katastar nepokretnosti. Važno je napomenuti da strani državljanin, prilikom kupovine nepokretnosti, mora biti posebno obazriv i pažljiv prilikom izbora pravne pomoći kako bi se osigurao da sve zakonske procedure budu pravilno sprovedene.

Zbog složenosti i specifičnosti ovog procesa, kao i potencijalnih pravnih zamki koje mogu postojati, preporučuje se angažovanje  advokata specijalizovanog za imovinsko-pravne odnose. Bez obzira da li želite da kupite stan, kuću ili zemljište, naša kancelarija pruža sveobuhvatne pravne konsultacije u vezi sa sticanjem nepokretnosti, počev od procene zakonitosti transakcije do upisa prava svojine.

Specifičnosti Zakonodavstva Republike Srbije za Strance

U Srbiji postoji čitav niz zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze stranaca. Bez obzira na vaše specifične potrebe, bilo da je u pitanju osnivanje firme, pribavljanje viza ili rešavanje porodično-pravnih pitanja, naša kancelarija je tu da vam pruži sve potrebne informacije i zastupanje pred nadležnim organima.

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.