Naplata potraživanja u Srbiji

Vansudska naplata potraživanja

Vansudska naplata predstavlja prvi, ali ne i manje važan korak u celokupnom procesu naplate potraživanja. Ovaj korak ima za cilj iznalaženje rešenja bez pokretanja sudskog postupka, čime se štede vreme i resursi obe strane. U praksi, mnoge situacije se uspešno rešavaju upravo na ovom nivou.

Opomena pred utuženje: Ukoliko sa dužnikom nije moguće postići dogovor, opomena pred utuženje predstavlja poslednju priliku da se često dugačak i skup sudski postupak izbegne. Prema podacima iz prakse, veliki procenat dužnika nakon prijema opomene pred utuženje spremno je da izmiri svoje dugovanje u naknadno ostavljenom roku. Opomena pred utuženje treba da sadrži podatke o poveriocu i dužniku, osnov potraživanja (bilo da je reč o ugovoru, računu ili nekom drugom dokumentu koji potvrđuje obavezu), iznos duga sa specifikacijom svih komponenti duga (glavni dug, kamata, eventualni troškovi), rok za plaćanje, odnosno datum do kog dužnik treba da izmiri svoju obavezu kako bi se izbeglo pokretanje sudske naplate i najzad upozorenje dužniku o mogućem pokretanju sudskog postupka i eventualnim dodatnim troškovima koji mogu proisteći iz toga. Takođe, zanačajno je napomenutu da ukoliko dužnik ne postupi po opomeni pred utuženje i ne izmiri dugovanje, pisana opomena pred utuženje predstavlja dokaz da je dužnik obavešten o svom dugovanju, a što shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju predstavlja uslov za kasniju prinudnu naplatu.

Medijacija i pregovaranje: Ako opomena ne rezultira izmirenjem duga, preporučljivo je razmotriti mogućnost medijacije ili pregovaranja. Medijacija, kao neutralni i poverljiv postupak, može pomoći stranama da pronađu zajedničko rešenje koje je prihvatljivo za obe strane. Iz naše prakse, ustanovljeno je da se većina sporova rešava uspešno kroz ovaj postupak.

 Sporazumno rešenje: U situacijama kada su obe strane spremne za kompromis, moguće je postići sporazumno rešenje. Takvo rešenje može uključivati reprogram duga, delimično izmirenje ili neki drugi dogovor koji je u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Dok mnogi smatraju vansudsku naplatu samo preliminarnom fazom, praksa pokazuje da se uz strateški i profesionalan pristup može postići značajna efikasnost na ovom nivou. Angažovanje advokata sa iskustvom u ovom polju omogućava stranama da maksimalizuju svoje šanse za uspešno rešenje, dok se istovremeno minimiziraju troškovi i komplikacije koje donosi sudski postupak.

Ovaj postupak može biti iniciran nakon što su sve druge metode za vansudsku naplatu iscrpljene.

Koraci u sudskoj naplati

Parnični postupak inicira se podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga nadležnom sudu. Uz tužbu, poverilac prilaže sve relevantne dokaze o postojanju duga, kao što su ugovori, računi, otpremnice i druge relevantne dokumente.

Ukoliko sud proceni da su dokazi dostavljeni od strane poverioca validni, može izdati platni nalog. Ako dužnik ne uloži prigovor ili ne plati dug u određenom roku, platni nalog postaje pravosnažan. 

 Izvršni postupak pokreće se podnošenjem predloga za izvršenje. Na osnovu ovog predloga, sud ukoliko oseni da je predlog osnovan donosi rešenje o izvršenju, na koje izvršni dužnik ima pravo da izjavi prigovor u roku od osam dana i ako sud usvoji prigovor kao osnovan postupak se nastavlja kao parnični.

Po okončanju parničnog postupka, ukoliko sud nakon sprovedenog dokaznog postupka utvrdi da je potraživanje osnovano, doneće presudu kojom se potvrđuje prvobitno rešenje o izvršenju i ostaje na snazi.

Postupak izvršenja sprovodi nadležni javni izvršitelj. U skladu sa rešenjem o izvršenju, javni izvršitelj preduzima radnje kako bi se namirilo potraživanje poverioca. To može uključivati zaplenu i prodaju imovine dužnika, blokadu bankovnih računa i druge mere koje su predviđene Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.