Radno pravo

Advokatske usluge u oblasti radnog prava u Srbiji

U savremenom svetu, radni odnosi često postaju komplikovani. Radno pravo, kao središnji segment ovih odnosa, ključno je za zaštitu prava i interesa svih zainteresovanih strana. Kroz detaljno razumevanje Zakona o radu u Srbiji i drugih relevantnih propisa, naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatne usluge u oblasti radnog prava.


Naše specijalizovane usluge uključuju:

Savetovanje u vezi sa relevantnim radnopravnim propisima i sastavljanje opštih i pojedinačnih radnopravnih akata:

Poslovni odnos između poslodavca i zaposlenog bazira se prevashodno na odredbama Zakona o radu. Zakon o radu predstavlja najznačajniji opšti propis u oblasti radnog prava i ukoliko neko pitanje u oblasti radnog prava nije regulisano posebnim zakonom primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o radu. Pored zakona, radon-pravni odnosi detaljnije su regulisani opštim i pojedinačnim aktima (pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu).

Nezakonit otkaz: Otkaz može biti emotivan i stresan trenutak. Otkaz mora biti obrazložen i u skladu sa zakonom. Ako mislite da vam je nepravedno dat otkaz, možete tražiti pravnu pomoć. Vrlo je važno znati da postoji određeni rok unutar kojeg možete pokrenuti postupak radi poništaja nezakonitog otkaza.

Prava zaposlenih: Osim osnovnih prava, postoji niz drugih specifičnih prava koja se često previđaju. Bilo da se radi o radnom vremenu, prekovremenom radu ili odmoru, naša kancelarija je tu da osigura njihovu primenu.

Godišnji odmor: Zaposleni u Srbiji imaju pravo na minimum 20 radnih dana godišnjeg odmora. Ako radite manje od godinu dana, pravo na godišnji odmor stičete srazmerno vremenu provedenom na radu. Kako koristiti, kada i koliko dana? Pravilna primena odredbi o godišnjem odmoru može biti zbunjujuća. Mi ćemo vam pomoći da razumete i ostvarite vaše pravo na odmor.

Zarada i doprinosi: Poslodavci su obavezni da isplaćuju redovne zarade i uplaćuju doprinose za zaposlene. Ako primetite kašnjenje ili izostanak isplate, trebali biste se odmah obratiti poslodavcu. Ukoliko problem persistira, imate pravo podneti pritužbu nadležnim institucijama.

radni odnos na odredjeno vreme

Ugovor o radu: Svaki zaposleni mora imati potpisan ugovor o radu pre početka radnog odnosa. Ovaj dokument definiše osnovne aspekte vašeg zaposlenja, uključujući platu, radno vreme i obaveze. Ako niste dobili ugovor ili imate nedoumice u vezi sa njegovim sadržajem, imate pravo tražiti pojašnjenje ili pravnu pomoć.

Diskriminacija i mobing: Diskriminacija na radnom mestu obuhvata sve situacije gde zaposleni doživljava nepovoljno postupanje zasnovano na rasi, polu, nacionalnosti, religiji, invaliditetu, starosti i drugim osnovama. Ovakve situacije mogu doneti brojne pravne izazove i komplikacije kako za zaposlene, tako i za poslodavce. S druge strane, mobing na poslu predstavlja oblik zlostavljanja u profesionalnom okruženju, gde zaposleni doživljava ponižavajuće ili uvredljivo ponašanje od strane nadređenih ili kolega.

Naša advokatska kancelarija specijalizovana je za pružanje pravnih usluga u vezi sa ovim pitanjima. Koristeći detaljno znanje o Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o radu i Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, pružamo savetovanje, zastupanje i podršku klijentima koji se suočavaju sa ovim izazovima.

U cilju efikasne zaštite prava naših klijenata, pristupamo svakom slučaju sa posvećenošću i pažnjom, koristeći sve dostupne pravne mehanizme kako bismo obezbedili pravično rešenje.

Naša misija je jednostavna – zaštita vaših prava u svakom segmentu radnog prava. Kroz blisku saradnju i transparentnost, naša kancelarija gradi odnos poverenja sa klijentima. Zato se ne ustručavajte da nas kontaktirate, čak i ako imate samo pitanje ili nedoumicu. U svetu radnog prava, informacija je ključna, a vaša prava su naša briga.

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.