Porodično i nasledno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga u domenu porodičnog prava. Sporovi iz porodičnih odnosa jesu izuzetno osetljivi i kompleksni, iziskuju stručnost, savesnost i maksimalno zalaganje kako bi se rešili u što kraćem roku i za klijenta najmanje stresan način.

woman, mother, child-2566854.jpg

Naše usluge obuhvataju:

 • Razvod braka
 • Bračni ugovor
 • Podela zajedničke imovine
 • Vršenje roditeljkog prava
 • Lišenje roditeljskog prava
 • Osporavanje i utvrđivanje očinstva
 • Alimentacija
 • Nasilje u porodici

Razvod braka – Ako ste se odlučili za miran i sporazuman razvod, mi ćemo vam pomoći da sastavite i podnesete sporazumni zahtev za razvod braka. Naš cilj je da vam olakšamo proces i zaštitimo vaše interese tokom podele imovine i starateljstva nad decom. U slučaju da sporazum nije moguć, zastupaćemo vas tokom sudskog postupka za razvod braka, iniciranim Tužbom za razvod braka.

Bračni ugovor – Ukoliko ste se odlučili za ugovorni režim regulisanja imovine, naša advokastaka kancelarija pruža usluge sastavljanja ugovora u skladu sa intencijama obe strane ugovornice. Ova mogućnost postoji kako za supružnike tako i za buduće supružnike. Ugovor se zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene isprave i upisuje u katastar nepokretnosti ukoliko se odnosi na nepokretnosti, a javni beležnik je dužan da prilikom solemnizacije upozori ugovornike na to da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

Podela zajedničke imovine – Supružnici mogu kako za vreme trajanja braka tako i nakon njegovog prestanka, izvršiti deobu zajedničke imovine, a što podrazumeva utvrđivanje suvlasničkog udela. Deoba može biti sporazumna, na osnovu sporazuma supružnika u obliku javnobeležnički potvrđene isprave ili sudska. Ukoliko između supružnika postoji spor o pravu na imovini koja je predmet deobe, o visini udela ili pak o tome koje stvari ulaze u zajedničku imovinu, deoba se može izvršiti jedino u parničnom postupku. Uvek se polazi od zakonske pretpostavke da su udeli supuružnika jednaki, radi se o oborivoj pretpostavci, te supružnici mogu dokazivati suprotno.

U praksi se često susrećemo sa tvrdnjom supružnika da je njegov/njen deo (češće njegov) udeo u sticanju imovine veći iz razloga ostvarivanja veće zarade. Međutim, visina udela u sticanju ne zavisi samo od visine zarade supružnika. Ostali vidovi sticanja i doprinosa, poput vođenja poslova domaćinstva, brige i staranja o deci, briga i staranje o stečenoj imovini, podjednako su važna merila.

Angažovanje advokata u sporovima oko podele imovine od izuzetne je važnosti, naročito kod pribavljanja dokaza o poreklu sticanja imovine, stoga neophodno je da klijenti čuvaju sve isprave kojima dokazuju poreklo sticanja imovine, kako posebne tako i zajedničke.

family, holding hands, parents-1866868.jpg

Vršenje roditeljskog prava

Roditeljsko pravo je jedna od najosetljivijih i najvažnijih oblasti porodičnog prava. U centru ovih pitanja često su interesi dece, a odluke koje se donose mogu imati dugotrajne posledice na njihov život. U slučajevima razvoda ili razdora među roditeljima, zakon daje smernice o tome kako se vrši roditeljsko pravo, uključujući i pitanja starateljstva, modela viđanja deteta, te obaveze izdržavanja. Ako sporazumni dogovor između roditelja nije moguć, sud donosi odluku o vršenja roditeljskog prava, odnosno o tome kojem roditelju će pripasti starateljstvo nad detetom. U takvim situacijama, pravno zastupanje od strane stručnih advokata je ključno kako bi se obezbedio najpovoljniji ishod za klijenta.

Lišenje roditeljskog prava – Odluka o poveravanju deteta može biti izmenjena sudskom odlukom ukoliko roditelj kome je dete povereno ne ispunjava svoje roditeljske dužnosti ili kada ne dozvoljava drugom roditelju da održava lične kontakte sa detetom, što može biti razlog i za potpuno lišenje roditeljskog prava.  Ipak, mogo su češći slučajevi da nas klijenti angažuju u slučajevima delimičnog lišenja roditeljskog prava, kada jedan roditelj opstruira pravo drugog da vrši roditeljsko pravo.

 

Alimentacija – U sporovima radi izdržavanja od presudne je važnosti da se pravilno utvrde mogućnosti roditelja kao dužnika izdržavanja i potrebe deteta kao poverioca izdržavanja. U tom smislu potrebno je da se realno cene materijalne mogućnosti roditelja koji je davalac izdržavanja, a uzimajući u obzir i vanredne prihode koje davalac ostvaruje. S tim u vezi, često se naše usluge u ovim postupcima sastoje u tome da se izdejstvuje odluka koja će omogućiti najveći mogući iznos alimentacije, tako da se pre svega obezbedi poštovanje Porodičnog zakona kojim je propisano “Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da obezbedi najmanje takav nivo životnog standarda za dete koji uživa roditelj dužnik izdržavanja.”

Nasilje u porodici – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stavlja akcenat na hitnu zaštitu žrtava i brzo reagovanje pravosudnih organa. Ovaj zakon predviđa mere zaštite žrtava, kao što su hitne mere udaljenja nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi, kao i mogućnost izricanja dugoročnih zaštitnih mera putem suda. U slučajevima nasilja u porodici, brzina je od suštinskog značaja, te je svakako žrtvama  potreban stručan advokat za porodično pravo koji će pomoći u brzom pokretanju hitnih mera koje će zaštititi žrtvu od daljeg nasilja.

Nasledno pravo

Zakon o nasleđivanju Republike Srbije predviđa kako se imovina nasleđuje, bilo po osnovu zakonskog nasleđivanja ili na osnovu testamenta. Zakon takođe uređuje pitanja koja se odnose na zaključivanje i tumačenje testamenta, podelu imovine među naslednicima i rešavanje eventualnih sporova koji se mogu pojaviti tokom nasleđivanja.

hands, old, happy mothers day-2906458.jpg

Naše advokatske usluge u oblasti naslednog prava obuhvataju:

 • Sačinjavanje testamenata
 • Pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u parničnim I drugim postupcima nastalim povodom naslednopravnih odnosa
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i poništaj i oglašavanje ništavim navednih ugovora i testamenata
 • Proglašenje nestalog lica za umrlo

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.