Pravo na odbitak prethodnog poreza

Prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje (razlika između ulaznog PDV-a sa jedne strane i izlaznog PDV sa druge strane).

Naime, obveznik PDV-a koji (u okviru obavljanja delatnosti) nabavlja dobra i usluge, može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza ako ta dobra i usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV-om, za promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji.

Sledeći uslov koji poreski obveznik mora da ispuni jeste da poseduje propisanu dokumntaciju. Pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza ili ukoliko poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza (carinski račun). Računom se smatra i elektronska faktura koja je prihvaćena, odnosno za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje. Ako je faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza, obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala, nezavisno od toga da li je elektronska faktura izdata na dan nastanka poreske obaveze ili posle tog dana.

Navedeni račun mora da bude ispravan i da poseduje sve zakonom predviđene elemente (naziv, adresa, PIB obveznika…) u suprotnom radilo bi se o neispravnom računu i poreski obveznik ne bi mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza. Pravo na odbitak prethodnog poreza imaju samo lica koja se nalaze u sistemu PDV-a, dakle oba lica u moraju biti poreski obveznici. Ukoliko bi se desilo da račun u kojem je iskazan PDV izda lice koje nije u sistemu PDV (na šta nema pravo) poreski obveznik ne bi mogao da iskazani PDV odbije kao prethodni, a lice koje je izdalo račun bilo bi dužno da plati PDV.

Imajući u  vidu navedeno, jako je važno proveriti da li se lice koje je izdalo račun i čije račune će obveznici koristiti kao odbitne, zaista nalazi u sistemu PDV i pribaviti PDV potvrde istih, jer bi u slučaju poreske kontrole od strane Poreske uprave iste predstavljale dokaz o ispunjenosti navedenih uslova.

Ugovaranje obračuna PDV-a prilikom prometa objekata

 

Kada obevznik PDV nabavi stan u cilju prometa usluge – iznajmljivanja tog objekta kao poslovnog prostora (što podrazumeva oporezivu uslugu) obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po računa koji je izdao investitor.

Zatim ukoliko će stan dalje biti predmet prodaje drugim obveznicima PDV otvara se mogućnost ugovaranja obračuna PDV.

Šta podrazumeva mogućnost ugovaranja obračuna PDV? Ako obveznik PDV izvrši prenos prava raspolaganja na tom stanu drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora kojim je predvidjeno da će se na taj promet obračunati PDV, uz uslov da obeveznik PDV sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez, u tom slučaju reč je o oporezivom prometu gde je obaveza plaćanja ugovorom u potpunosti prevaljena na sticaoca ali koji opet može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza.

U konkretnom slučaju, ukoliko se ispune svi propisani uslovi PDV (kao ni porez na prenos apsolutnih prava) ne bi platili ni prodavac ni kupac.

S druge strane, ukoliko je namera da se stan koristi za izdavanje fizičkim licima za potrebe stanovanja, ne bi imali pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25.Zakona o porezu na dodatu vrednost, jer se radi o prometu koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Isto tako ukoliko će stan biti predmet prodaje fizičkim licima (ili drugim pravnim licima/preduzetnicima a nisu ispunjeni uslovi za ugovaranje obračuna PDV), radi se o drugom prometu nepokretnosti koji promet je oslobođen PDV u skladu sa članom 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost bez prava na odbitak prethodnog poreza, što znači da po osnovu nabavke stana ne ostvarujete pravo na odbitak prethodnog poreza.

Podeli ovaj tekst

Imate pravno pitanje na ovu temu?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravno pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.