povrat PDV prilikom kupovine prvog stana, refundacija pdv

Refundacija PDV kupcu prvog stana

Ukoliko ste kupili svoj prvi stan ili tek planirate, a reč je o stanu u novogradnji, shodno zakonu možete ostvariti pravno na refundaciju (povrat) plaćenog PDV. Neophodno je da se radi o Vašoj prvoj nepokretnosti, kupljenoj od investitora. Da bi ostvarili ovo pravo na refundaciju (povrat) PDV potrebno je da uz zahtev za refundaciju PDV priložite potrebnu dokumentaciju kojom zapravo dokazujete da ispunjavate sve uslove za ostvarenje prava na povrat PDV kao kupac prvog stana.

Shodno zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan. Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

Pravo na refundaciju PDV nema:

1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;

2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;

3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

KOJA DOKUMENTA SU POTREBNA RADI OSTVARIVANJA PRAVA KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV?

 

 1. popunjen zahtev na obrascu RFN, obrazac se ne overava
 2. dokaz o prebivalištu –uverenje o prebivalištu, odnosno uverenje o kretanju prebivališta izdato od strane nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (original ili overena kopija)
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. uverenje o državljanstvu koje nije starije od 6 meseci
 5. očitana lična karta
 6. ugovor o kupoprodaji stana (original ili overena fotokopija)
 7. račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV, a koji je izdat od strane prodavca (original ili overena fotokopija)
 8. izvod iz banke iz koga se vidi da je uplata celokupne kupoprodajne cene izvršena na tekući račun prodavca
 9. potvrda koju izdaje prodavac da je kupac u potpunosti isplatio ugovorenu cenu stana sa PDV-om (original ili overena fotokopija)
 10. uverenje nadležne poreske uprave da kupac ne poseduje imovinu za stanovanje (izdaje se u opštinama u kojima je kupac imao prebivalište za period od 01.07.2006. godine do dana kupovine stana
 11. overena izjava kupca da kupuje prvi stan (na obrascu IKPS-PDV)
 12. fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa na koji kupac želi povraćaj PDV-a
 13. fotokopija zapisnika o primopredaji – ako je stan useljen (ne overava se)
 14. fotokopija odobrenja za izgradnju prodavca – građevinska dozvola

 

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i za člana, odnosno članove njegovog porodičnog domaćinstva, pored navedenih dokumenata dostavlja i sledeća:

 1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (dokaz o srodstvu, za decu izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih)
 2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva-uverenje o prebivalištu, odnosno uverenje o kretanju prebivališta izdato od strane nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (original ili overena kopija)
 3. uverenje o državljanstvu koje nije starije od 6 meseci
 4. uverenje nadležne poreske uprave da član porodičnog domaćinstva ne poseduje imovinu za stanovanje (izdaje se u opštinama u kojima je kupac imao prebivalište za period od 01.07.2006. godine do dana kupovine stana)

Pored navedene dokumentacija poreska uprava može zahtevati i dodatnu.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

 

Podeli ovaj tekst

Imate pravno pitanje na ovu temu?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravno pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.