ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju i sve što morate znati u vezi sa njim

 

Svaki ugovor o doživotnom izdržavanju je jedinstven, prilagođen specifičnim potrebama stranaka. Advokati često pristupaju izradi ovakvih ugovora sa pažnjom prema individualnim karakteristikama klijenata. Iako su ugovori o doživotnom izdržavanju pravno obavezujući, advokatska praksa pokazuje da se situacije raskida javljaju iz različitih razloga. Raskidi mogu proizaći iz promenjenih finansijskih okolnosti, nesuglasica među naslednicima ili drugih neplaniranih okolnosti.

 Pre svega, ugovor o doživotnom izdržavanju je strogo formalan pravni posao, što u suštini znači da se mora zaključiti u posebnoj formi, pri čemu se naročito ističe da će ugovor proizvoditi pravna dejstva tek nakon solemnizacije kod javnog beležnika. Dakle, ugovor o doživotnom izdržavanju treba biti overen kod notara kako bi bio pravno valjan. Ovo je ključni korak u zaštiti interesa obe strane.

Ugovor treba jasno definisati sve aspekte izdržavanja, uključujući vrstu usluga koje će se pružati, kao i sve dodatne beneficije koje primaoc izdržavanja može očekivati. Ugovor o doživotnom izdržavanju može imati značajan uticaj na imovinske odnose između stranaka. Ovde se posebna pažnja mora posvetiti pitanjima nasleđivanja i prenosa imovine. Građani treba da budu svesni pravnih posledica koje proizilaze iz ovakvog ugovora. To uključuje i mogućnost raskida ugovora u određenim situacijama.

Obaveza primaoca i davaoca izdržavanja

Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja svojevrsnu sigurnost za lice određene starosne dobi, a u čiju korist je zaključen. Pod obavezom izdržavanja podrazumeva se obezbeđivanje stanovanja, hrane i adekvatnih životnih uslova, troškovi lečenja, lekovi kao i svakodnevni trošak. Primalac izdržavanja saglasan je da davalac izdržavanja, odnosno lice koje pruža izdržavanje nakon njegove smrti dobije u svojinu određenu imovinu koja je predviđena kao naknada za pruženo izdržavanje za života primaoca izdržavanja, pri čemu se davalac izdržavanja obavezuje da primaoca izdržavanja sahrani nakon njegove smrti.

Ugovor o doživotnom izdržavanju u korist trećeg lica

Zakon predviđa mogućnost zaključenja Ugovora o doživotnom izdržavanju u korist trećeg lica. Šta to znači? Ugovor o doživotnom izdržavanju u korist trećeg lica predstavlja pravni aranžman u kojem jedna strana (davalac izdržavanja) obećava da će pružati određene materijalne ili druge usluge doživotno trećem licu (primaocu izdržavanja), dokle god primaoc izdržavanja živi. Ova vrsta ugovora uključuje obavezu davaoca izdržavanja da obezbedi sredstva ili usluge trećem licu, često u smislu smeštaja, hrane, zdravstvene zaštite ili drugih beneficija.

Važno je napomenuti da ovakav ugovor može imati značajan uticaj na imovinske odnose i nasleđivanje, jer se odnosi na obezbeđivanje izdržavanja za nekog ko nije uključen kao potpisnik ugovora.

  1. Definisanje Prava i Obaveza Stranaka:
  • Davalac Izdržavanja: Precizira se šta će tačno davalac izdržavanja pružati trećem licu. To može obuhvatiti smeštaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu ili druge usluge.
  • Primalac Izdržavanja (Treće Lice): Određuje se šta primaoc izdržavanja može očekivati i koje su obaveze u smislu saradnje ili pružanja informacija.

 

Aleatornost Ugovora o doživotnom izdržavanju

Aleatornost ugovora znači da u momentu zaključenja ugovora nije poznato koliko dugo će on biti na snazi. Ukoliko kod ovog ugovora ne postoji aleatornost, smatra se da je ugovor ništav, npr. kada je neko lice jako bolesno ili “pred smrt”, ocigledno je postojanje nesrazmere između primanja i davanja, te se ovakav ugovor može lako i poništiti.

Poništavanje Ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor se može poništavati iz nekoliko razloga. Najpre, ugovor će biti poništen ukoliko izostane jedan ili više uslova koji se smatraju obaveznim za važenje Ugovora o doživotnom izdržavanju. Zatim, do raskida ugovora može doći i ako su odnosi između davaoca i primaoca izdržavanja ozbiljno i trajno pomerećeni, i to u toj meri da su postali nepodnošljivi. Važno je pomenuti da ako je do raskida ugovora došlo postupkom samo jedne od strana, druga strana ima pravo na adekvatnu naknadu. Za slučaj da je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja brine o primaocu izdržavanja (gerentološka sestra), a da je prethodno nije dobilo saglasnost nadležnog organa starateljstva, Ugovor će se smatrati ništavim. Neophodna saglasnost daje se u formi rešenja.

Prenosivost Ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju je neprenosiv, odnosno, primalac izdržavanja nema pravo da prenese obavezu doživotnog izdržavanja na drugo lice, dok davalac izdržavanja može da ovlasti neke druge osobe da preuzmu deo ili celokupnu obavezu vezanu za primaoca izdržavanja.

U slučaju smrti davaoca izdržavanja ova obaveza prelazi na njegovog bračnog partnera ili potomke pod pretpostavkom da pristanu na to. Ukoliko oni ne pristanu, ugovor se raskida pri čemu nemaju pravo da zahtevaju naknadu za izdržavanje, osim za slučaj da su nesposobni za davanje izdržavanja.

Davalac izdržavanja ne nasleđuje primaočeve dugove, već oni prelaze na njegove naslednike (primaočeve).

Ugovor o doživotnom izdržavanju sa srodnicima

Dozvoljeno je da se zaključuje sa supružnicima, decom, unucima itd. Zaključuje se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležničke solemnizovane isprave.

– Javnobeležnički zapis jeste ugovor koji javni beležnik sklapa na osnovu instrukcija koje dobija od ugovornih strana

– Javnobeležnička solemnizovana isprava podrazumeva unapred napisan Ugovor o doživotnom izdržavanju, a koji javni beležnik solemnizuje.

Javni beležnik proverava da li Ugovor ispunjava sve propisane uslove, posebno ističući da predmet ugovora ne može biti deo zaostavštine i da je ne može naslediti niko, pa čak ni nužni naslednici.

Imajući u vidu brojne činjenice , statističke podatke kao i prethodno navedeno, možemo da zaključimo da je Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan od najčešće sklapanih pravnih poslova, naročito zato što obe strane imaju benefite.

Autor: Hristina Živić